طعنه سنگین مدافع پدیده به ” تراکتوری ها “

طعنه سنگین مدافع پدیده به ” تراکتوری ها “مدافع جوان [...]

ادعای ” فرشاد پیوس ” در مورد ” پرسپولیس “

ادعای ” فرشاد پیوس ” در مورد ” پرسپولیس “پیشکسوت [...]

جدیدترین خبر در مورد مهاجم خارجی مورد نظر ” شفر ” برای ” استقلال “

جدیدترین خبر در مورد مهاجم خارجی مورد نظر ” شفر ” برای ” استقلال [...]