“ترامپ”

عکس:حمایت”سارا پیلین” از “ترامپ”

کاندیداهای ریاست جمهوری [...]