«

هیچ ایرانی در حادثه « فرودگاه آتاتورک» آسیب ندیده است

هیچ ایرانی در حادثه « فرودگاه آتاتورک» آسیب ندیده استمعاون [...]