“مادر”

او نمی دانست با “مادر” دنیا می سازند نه…/عکس نوشته

او نمی دانست با "مادر" دنیا [...]