بازگشت

عکسی متفاوت از بازگشت فضا پیمای”سایوز” به زمین

طی هفته گذشته فضاپیمای [...]