تماشای

تصاویر: گردشگران به تماشای این “عشق صورتی” می روند!

... سپهر [...]