جایی

عجب جایی است این “نرمــــــــاندی” فرانسه!/تصاویر

عجب جایی است این [...]