«ویلای

منتفی شدن ساخت 20طبقه هتل در ویلای نمازی

منتفی شدن ساخت 20طبقه هتل در ویلای نمازیمعاون شهرسازی [...]

مخالفت جامعه هتلداران با ساخت هتل به جای «ویلای نمازی»

مخالفت جامعه هتلداران با ساخت هتل به جای «ویلای نمازی»رئیس [...]