«صفوی»

کشف ساخت و سازهایی از دوران قاجار، صفوی و اسماعیلیه در دژ الموت

کشف ساخت و سازهایی از دوران قاجار، صفوی و اسماعیلیه در دژ الموتساخت و [...]

ناکامی در سرقت سنگ قبر «صفوی»

ناکامی در سرقت سنگ قبر «صفوی»با تلاش نیروهای [...]