«شما»/حمید

با حضور در شبکه «شما»/حمید گودرزی حرفش را پس گرفت

با حضور در شبکه «شما»/حمید گودرزی حرفش را پس گرفتحمید گودرزی [...]