«خالدنبی»/اثر

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شدواکنش [...]