غروب نارنجی میانمار زبانزد توریست هاست!/تصاویر

غروب نارنجی میانمار زبانزد توریست هاست!/تصاویر

عکاس 22 ساله اسپانیایی ØŒ”گونزالو ناوارو” عکسهای زیبایی از آسمان نارنجی “باگان”-واقع در ناحیه ماندالی،میانمار- انداخته است.
به گزارش …

غروب نارنجی میانمار زبانزد توریست هاست!/تصاویر

عکاس 22 ساله اسپانیایی ØŒ”گونزالو ناوارو” عکسهای زیبایی از آسمان نارنجی “باگان”-واقع در ناحیه ماندالی،میانمار- انداخته است.
به گزارش …

غروب نارنجی میانمار زبانزد توریست هاست!/تصاویر