آن‌چه در مورد خانه مستو�ی‌الممالک نمی‌دانید

آن‌چه در مورد خانه مستو�ی‌الممالک نمی‌دانید

عمارت مستوÙ�ی‌الممالک در باÙ�ت تاریخی سنگلج تهران، جزو معدود بناهای تاریخی خوشبختی است Ú©Ù‡ به واسطه‌ی حضور یک وزیر جوان در وزارت ارتباطات Ùˆ Ù�ناوری اطلاعات می‌تواند از تخریب Ùˆ هر اتÙ�اق ناگواری جان سالم به در ببرد. داستان این عمارت هر چند به تازگی بر سر زبان‌ها اÙ�تاده،…

آن‌چه در مورد خانه مستو�ی‌الممالک نمی‌دانید

عمارت مستوÙ�ی‌الممالک در باÙ�ت تاریخی سنگلج تهران، جزو معدود بناهای تاریخی خوشبختی است Ú©Ù‡ به واسطه‌ی حضور یک وزیر جوان در وزارت ارتباطات Ùˆ Ù�ناوری اطلاعات می‌تواند از تخریب Ùˆ هر اتÙ�اق ناگواری جان سالم به در ببرد. داستان این عمارت هر چند به تازگی بر سر زبان‌ها اÙ�تاده،…

آن‌چه در مورد خانه مستو�ی‌الممالک نمی‌دانید