غارهای “زیـر جنگلی” را دیده اید؟!/تصاویر

غارهای “زیـر جنگلی” را دیده اید؟!/تصاویر

مجموعه غارهای 7 تایی “وارسا” در “انتاریو” –کانادا- در حدود هزاران سال پیش در زیر یک پارک جنگلی در این منطقه تشکیل شده اند.
به گزارش …

غارهای “زیـر جنگلی” را دیده اید؟!/تصاویر

مجموعه غارهای 7 تایی “وارسا” در “انتاریو” –کانادا- در حدود هزاران سال پیش در زیر یک پارک جنگلی در این منطقه تشکیل شده اند.
به گزارش …

غارهای “زیـر جنگلی” را دیده اید؟!/تصاویر