2500 نوع غذای سنتی ایران فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است

2500 نوع غذای سنتی ایران فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه سهم غذا در صنعت گردشگری جهان 300 میلیارد دلار است، گفت: ایران با 2 هزارو 500 نوع غذای سنتی، یکی از غنی ترین سفره های جهان را دارد و می تواند از آن در توسعه صنعت گردشگری استفاده کند.

2500 نوع غذای سنتی ایران فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه سهم غذا در صنعت گردشگری جهان 300 میلیارد دلار است، گفت: ایران با 2 هزارو 500 نوع غذای سنتی، یکی از غنی ترین سفره های جهان را دارد و می تواند از آن در توسعه صنعت گردشگری استفاده کند.

2500 نوع غذای سنتی ایران فرصتی برای توسعه صنعت گردشگری است