دریاچه “پیتو”

دریاچه “پیتو”

توریسم آنلاین:دریاچه “پیتو” واقع در آلبرتا-کانادا- به علت ریزش پودر سنگ در دریاچه به رنگ فیروزه ای درآمده است.

دریاچه “پیتو”

توریسم آنلاین:دریاچه “پیتو” واقع در آلبرتا-کانادا- به علت ریزش پودر سنگ در دریاچه به رنگ فیروزه ای درآمده است.

دریاچه “پیتو”