روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود

روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود

روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”در حالی که به دلیل بین التعطیل بودن روز پنج شنبه 11 آذر 1395 برخی از روزنامه های کشور منتشر نمی شوند، روزنامه “خبرجنوب” چاپ و…

روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود

روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”در حالی که به دلیل بین التعطیل بودن روز پنج شنبه 11 آذر 1395 برخی از روزنامه های کشور منتشر نمی شوند، روزنامه “خبرجنوب” چاپ و…

روزنامه “خبرجنوب” روز پنج شنبه علیرغم بین التعطیلی بودن منتشر می شود