100 گلدان در 100 روز ! /تصاویر

100 گلدان در 100 روز ! /تصاویر

«آنا وایت هاوس» یک هنرمند سرامیک کار اهل بریتانیا است که چالشی متفاوت برای خودش به راه انداخته است.

به گزارش او تصمیم گرفته تا برای 100 روز 100 گلدان سرامیکی سفید درست کند.

سختی کار این است که او هروز یک طرح تازه باید برای گلدانها داشته باشد تا یکنواخت نباشند.

آنا می گوید: «من برای ساخت گلدانهایم از هرابزاری که فکر کنید استفاده می کنم.»

او پس از اتمام صدگلدانش تقویمی 100 روزه درست کرده که از یکم ژانویه تا 10 آوریل است که گلدان متعلق به هر روز را نشان داده شده است.

The post appeared first on .

100 گلدان در 100 روز ! /تصاویر

«آنا وایت هاوس» یک هنرمند سرامیک کار اهل بریتانیا است که چالشی متفاوت برای خودش به راه انداخته است.

به گزارش او تصمیم گرفته تا برای 100 روز 100 گلدان سرامیکی سفید درست کند.

سختی کار این است که او هروز یک طرح تازه باید برای گلدانها داشته باشد تا یکنواخت نباشند.

آنا می گوید: «من برای ساخت گلدانهایم از هرابزاری که فکر کنید استفاده می کنم.»

او پس از اتمام صدگلدانش تقویمی 100 روزه درست کرده که از یکم ژانویه تا 10 آوریل است که گلدان متعلق به هر روز را نشان داده شده است.

The post appeared first on .

100 گلدان در 100 روز ! /تصاویر