100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: با هدف تسهیل تردد مسافران و تامین امنیت پروازهای هوایی امسال بیش از 100میلیارد ریال برای انجام 5 طرح توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شده است .
به گزارش

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: با هدف تسهیل تردد مسافران و تامین امنیت پروازهای هوایی امسال بیش از 100میلیارد ریال برای انجام 5 طرح توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شده است .
به گزارش

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد