یک عکس خشمگین!

یک عکس خشمگین!

توریسم آنلاین: جوان تبتی بازداشت شده از اتوبوس پلیس در اعتراض به بازدید رهبران چینی از دهلی نو-هند- فریاد می کشد.

The post appeared first on .

یک عکس خشمگین!

توریسم آنلاین: جوان تبتی بازداشت شده از اتوبوس پلیس در اعتراض به بازدید رهبران چینی از دهلی نو-هند- فریاد می کشد.

The post appeared first on .

یک عکس خشمگین!