یک خانواده عجیب مغولی/تصاویر

یک خانواده عجیب مغولی/تصاویر

“جوئل سانتوس” عکاسی است که سپتامبر امسال هزار کیلومتر به سمت شمال مغولستان حرک کرد تا خانواده “گانبا” را از نزدیک ببیند.
به گزارش

یک خانواده عجیب مغولی/تصاویر

“جوئل سانتوس” عکاسی است که سپتامبر امسال هزار کیلومتر به سمت شمال مغولستان حرک کرد تا خانواده “گانبا” را از نزدیک ببیند.
به گزارش

یک خانواده عجیب مغولی/تصاویر