گرما و شنای کودکان در افغانستان/عکس

گرما و شنای کودکان در افغانستان/عکس

توریسم آنلاین: کودکان افغانی در بند قرغه تنی به آب می زنند.

گرما و شنای کودکان در افغانستان/عکس

توریسم آنلاین: کودکان افغانی در بند قرغه تنی به آب می زنند.

گرما و شنای کودکان در افغانستان/عکس