گردشگردی سلطانیه رو به تعطیلی است

گردشگردی سلطانیه رو به تعطیلی است

رییس شورای شهر سلطانیه از رو به تعطیلی بودن گردشگری این شهر خبر داد و گفت: نبود ابتدایی‌ترین امکانات گردشگری، موجب شده تا هیچ گردشگری جز یک‌بار علاقه‌مند بازید از سلطانیه نباشد.
ایسنا: رضا…

گردشگردی سلطانیه رو به تعطیلی است

رییس شورای شهر سلطانیه از رو به تعطیلی بودن گردشگری این شهر خبر داد و گفت: نبود ابتدایی‌ترین امکانات گردشگری، موجب شده تا هیچ گردشگری جز یک‌بار علاقه‌مند بازید از سلطانیه نباشد.
ایسنا: رضا…

گردشگردی سلطانیه رو به تعطیلی است