کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد

کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد

معاون رئیس جمهوری گفت: جزیره کیش برای کمک به میزبانی جام جهانی فوتبال 2020 قطر زیرساختهای اقامتی کافی دارد.
ایرنا: علی اصغر مونسان در واکنش به انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر سفر هیاتی قطری برای بازدید از امکانات کیش جهت…

کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد

معاون رئیس جمهوری گفت: جزیره کیش برای کمک به میزبانی جام جهانی فوتبال 2020 قطر زیرساختهای اقامتی کافی دارد.
ایرنا: علی اصغر مونسان در واکنش به انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر سفر هیاتی قطری برای بازدید از امکانات کیش جهت…

کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد