کاغذ به جای رنگدانه؛بازی با کاغذ و رنگ ها /تصاویر

کاغذ به جای رنگدانه؛بازی با کاغذ و رنگ ها /تصاویر

«امی جنسر» برای آرام کردن روحیه هنرمندانه اش با کاغذ و رنگها بازی می کند.

به گزارش آثار او به طورهمزمان طرحهای هم نامنظم و هم مرتب هستند!

کاغذهایی که لایه بندی ،برش ، رول و ترکیب می شوند در حقیقت رنگدانه های آثار او می شوند.

طبیعت منبع مشخص الهام گیری امی است که شامل : جریانهای آب ، کندو زنبورعسل ،گل و گیاهان ، شکل سنگها ،خزه ها ،کوهها و … هستند.

هر اثر امی مانند یک چشم اندازاست که گویی در عکسبرداری هوایی ثبت شده باشند.

علاقه به کاغذ در این هنرمند از مدرسه آغاز شد و پس از دریافت کارشناسی ارشد در رشته گرافیک به عنوان یک هنر جدی دنبال شد.

The post appeared first on .

کاغذ به جای رنگدانه؛بازی با کاغذ و رنگ ها /تصاویر

«امی جنسر» برای آرام کردن روحیه هنرمندانه اش با کاغذ و رنگها بازی می کند.

به گزارش آثار او به طورهمزمان طرحهای هم نامنظم و هم مرتب هستند!

کاغذهایی که لایه بندی ،برش ، رول و ترکیب می شوند در حقیقت رنگدانه های آثار او می شوند.

طبیعت منبع مشخص الهام گیری امی است که شامل : جریانهای آب ، کندو زنبورعسل ،گل و گیاهان ، شکل سنگها ،خزه ها ،کوهها و … هستند.

هر اثر امی مانند یک چشم اندازاست که گویی در عکسبرداری هوایی ثبت شده باشند.

علاقه به کاغذ در این هنرمند از مدرسه آغاز شد و پس از دریافت کارشناسی ارشد در رشته گرافیک به عنوان یک هنر جدی دنبال شد.

The post appeared first on .

کاغذ به جای رنگدانه؛بازی با کاغذ و رنگ ها /تصاویر