پیام صادقیان آیا دوای تراکتور است؟!

پیام صادقیان آیا دوای تراکتور است؟!

در این که پیام صادقیان زمانی بازیکن خوبی بود شکی نیست؛ او همین حالا هم اگر بخواهد می تواند به روزهای خوبش بازگردد.

پیام صادقیان آیا دوای تراکتور است؟!

در این که پیام صادقیان زمانی بازیکن خوبی بود شکی نیست؛ او همین حالا هم اگر بخواهد می تواند به روزهای خوبش بازگردد.

پیام صادقیان آیا دوای تراکتور است؟!