و ناگهان وقتی زمین دهان باز می کند! /تصاویر

و ناگهان وقتی زمین دهان باز می کند! /تصاویر

گاهی زمین دچار نشست و فرورفتگی می شود و گودالهایی در اندازه های مختلف ایجاد می شوند که به دلایل : فرسایش ، سقوط سنگها ، کاهش سطح آب ، فعالیت های انسانی مانند : معدن ،پمپاژ بیش از حد آب و… هستند.

به گزارش یکی از عمیق ترین نشست های زمین در چین اتفاق افتاده که عمق گودال 622 متر بوده است!

اما گاهی اوقات هم این گودالها در فضای شهری اتفاق می افتند که نشان می دهند زمین زیرپای ما آنقدرها هم محکم نیستند!

البته نه فقط وقایع طبیعی برخی اوقات فعالیت های انسانی دلیل اصلی ایجاد فروگودالها هستند.

فضاهایی که بستر آنها سنگ آهکی ، رسوبات نمک یا سنگ کربنات هستند هم بیشتر دچار فرسایش و تشکیل چنین سوراخهایی می شوند.

گودالهای عمیقی که در ادامه مشاهده می کنید در نقاط مختلف دنیا به طور ناگهانی ایجاد شده اند!

 

The post appeared first on .

و ناگهان وقتی زمین دهان باز می کند! /تصاویر

گاهی زمین دچار نشست و فرورفتگی می شود و گودالهایی در اندازه های مختلف ایجاد می شوند که به دلایل : فرسایش ، سقوط سنگها ، کاهش سطح آب ، فعالیت های انسانی مانند : معدن ،پمپاژ بیش از حد آب و… هستند.

به گزارش یکی از عمیق ترین نشست های زمین در چین اتفاق افتاده که عمق گودال 622 متر بوده است!

اما گاهی اوقات هم این گودالها در فضای شهری اتفاق می افتند که نشان می دهند زمین زیرپای ما آنقدرها هم محکم نیستند!

البته نه فقط وقایع طبیعی برخی اوقات فعالیت های انسانی دلیل اصلی ایجاد فروگودالها هستند.

فضاهایی که بستر آنها سنگ آهکی ، رسوبات نمک یا سنگ کربنات هستند هم بیشتر دچار فرسایش و تشکیل چنین سوراخهایی می شوند.

گودالهای عمیقی که در ادامه مشاهده می کنید در نقاط مختلف دنیا به طور ناگهانی ایجاد شده اند!

 

The post appeared first on .

و ناگهان وقتی زمین دهان باز می کند! /تصاویر