وقت ورود در حرم تو هوایی ام،وقت خروج تازه زمین گیر می شوم/طرح ویژه شهادت امام رضا(ع)

وقت ورود در حرم تو هوایی ام،وقت خروج تازه زمین گیر می شوم/طرح ویژه شهادت امام رضا(ع)

وقت ورود در حرم تو هوایی ام/وقت خروج تازه زمین گیر می شوم؛شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد.

 

The post appeared first on .

وقت ورود در حرم تو هوایی ام،وقت خروج تازه زمین گیر می شوم/طرح ویژه شهادت امام رضا(ع)

وقت ورود در حرم تو هوایی ام/وقت خروج تازه زمین گیر می شوم؛شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد.

 

The post appeared first on .

وقت ورود در حرم تو هوایی ام،وقت خروج تازه زمین گیر می شوم/طرح ویژه شهادت امام رضا(ع)