هفته فرهنگی ایران در پاریس با نمایش بیش از یکصد اثر آغاز شد

هفته فرهنگی ایران با بیش از یکصد اثر نفیس صنایع دستی ایران در پاریس افتتاح شد.

عکس

مرجع سلامتی