هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

“لیزا کریستین” یک عکاس آمریکایی است که به بیش از 100 کشور در 6 قاره سفر کرده و مجموعه زیبایی از هماهنگی فرهنگی ساکنان یک سرزمین با محل زندگی شان ثبت کرده است.
به گزارش …

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

“لیزا کریستین” یک عکاس آمریکایی است که به بیش از 100 کشور در 6 قاره سفر کرده و مجموعه زیبایی از هماهنگی فرهنگی ساکنان یک سرزمین با محل زندگی شان ثبت کرده است.
به گزارش …

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی