نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی و مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی امروز شنبه 11 شهریور 96، دو کاشی ماندگار بر سردر خانه‌های ابراهیم دهگان و محمدرضا محتاط نصب شد.

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی و مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی امروز شنبه 11 شهریور 96، دو کاشی ماندگار بر سردر خانه‌های ابراهیم دهگان و محمدرضا محتاط نصب شد.

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی