نانتان و یک سرباز مهربان ؛ روستای توریستی پدربزرگ رنگین کمانی!/تصاویر

نانتان و یک سرباز مهربان ؛ روستای توریستی پدربزرگ رنگین کمانی!/تصاویر

بعضی روستاها در نقاط مختلف دنیا به مرور زمان خالی از سکنه شدند و پرونده آنها بسته شده است.

به گزارش ،«هوانگ یونگ فو» سرباز بازنشسته ای است که در روستای منطقه نانتان –تایچونگ ،تایوان- زندگی می کند.

او که دوران بازنشستگی اش را در 96 سالگی می گذراند هنگامی که دولت تصمیم می گیرد خانه های روستا را تخریب کند ،دست به کاری متفاوت می زند.

هوانگ می ببیند اگر هیچ کاری نکند،همه چیزهای که دوست دارد را از دست خواهد داد.

روستای منطقه نانتان زمانی دارای یک هزار و 200 سکنه بوده که اکثریت آنها سرباز بودند و به خانه هایی که دولت به آنها داده اند نقل مکان کرده اند.

امروزه تنها 11 خانواده در روستا زندگی می کنند.

سرباز بازنشسته تصمیم می گیرد که تا خانه های روستا را نقاشی کند و ابتدا از خانه خودش شروع می کند و پس از اینکه مورد توجه قرار می گیرد کار به خانه های دیگر هم می رسد.

در نهایت روستا به مکانی توریستی در تایچونگ تبدیل شده و دولت از خراب کردن خانه ها منصرف می شود.

هوانگ هرروز ساعت 3 صبح کار نقاشی اش را آغاز می کند و در حالی که توریست ها به او ابراز محبت کرده و او را «پدربزرگ رنگین کمانی» صدا می زنند ،می گوید تا سن 100 سالگی اش به نقاشی روستا ادامه خواهد داد.

The post appeared first on .

نانتان و یک سرباز مهربان ؛ روستای توریستی پدربزرگ رنگین کمانی!/تصاویر

بعضی روستاها در نقاط مختلف دنیا به مرور زمان خالی از سکنه شدند و پرونده آنها بسته شده است.

به گزارش ،«هوانگ یونگ فو» سرباز بازنشسته ای است که در روستای منطقه نانتان –تایچونگ ،تایوان- زندگی می کند.

او که دوران بازنشستگی اش را در 96 سالگی می گذراند هنگامی که دولت تصمیم می گیرد خانه های روستا را تخریب کند ،دست به کاری متفاوت می زند.

هوانگ می ببیند اگر هیچ کاری نکند،همه چیزهای که دوست دارد را از دست خواهد داد.

روستای منطقه نانتان زمانی دارای یک هزار و 200 سکنه بوده که اکثریت آنها سرباز بودند و به خانه هایی که دولت به آنها داده اند نقل مکان کرده اند.

امروزه تنها 11 خانواده در روستا زندگی می کنند.

سرباز بازنشسته تصمیم می گیرد که تا خانه های روستا را نقاشی کند و ابتدا از خانه خودش شروع می کند و پس از اینکه مورد توجه قرار می گیرد کار به خانه های دیگر هم می رسد.

در نهایت روستا به مکانی توریستی در تایچونگ تبدیل شده و دولت از خراب کردن خانه ها منصرف می شود.

هوانگ هرروز ساعت 3 صبح کار نقاشی اش را آغاز می کند و در حالی که توریست ها به او ابراز محبت کرده و او را «پدربزرگ رنگین کمانی» صدا می زنند ،می گوید تا سن 100 سالگی اش به نقاشی روستا ادامه خواهد داد.

The post appeared first on .

نانتان و یک سرباز مهربان ؛ روستای توریستی پدربزرگ رنگین کمانی!/تصاویر