مهاجرت در کشور ما به فرهنگ تبدیل شده است؟

مهاجرت در کشور ما به فرهنگ تبدیل شده است؟

یک مدرس دانشگاه گفت: فرهنگ مهاجرت هنوز عمومیت پیدا نکرده است اما این موضوع در قشر جوان تحصیل کرده دانشگاهی به عنوان یکی از گزینه‌های مهم زندگی در کنار ازدواج مطرح شده است.
ایسنا: رسول صادقی…

مهاجرت در کشور ما به فرهنگ تبدیل شده است؟

یک مدرس دانشگاه گفت: فرهنگ مهاجرت هنوز عمومیت پیدا نکرده است اما این موضوع در قشر جوان تحصیل کرده دانشگاهی به عنوان یکی از گزینه‌های مهم زندگی در کنار ازدواج مطرح شده است.
ایسنا: رسول صادقی…

مهاجرت در کشور ما به فرهنگ تبدیل شده است؟