منطقه توریستی با حوضچه ای رنگارنگ

منطقه توریستی با حوضچه ای رنگارنگ

“هانگ لونگ”منطقه زیبای گردشگری در غربی ترین نقطه استان “شووآن” در چین قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این منطقه زیبا معروفیت ویژه ای به دلیل حوضچه های آب حاوی مواد کلسیمی رنگارنگش دارد.

منطقه توریستی با حوضچه ای رنگارنگ

“هانگ لونگ”منطقه زیبای گردشگری در غربی ترین نقطه استان “شووآن” در چین قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” این منطقه زیبا معروفیت ویژه ای به دلیل حوضچه های آب حاوی مواد کلسیمی رنگارنگش دارد.

منطقه توریستی با حوضچه ای رنگارنگ