منتهی الیه بالای بازوی سمت راست!

منتهی الیه بالای بازوی سمت راست!

شخصا گزارش های علیفر را دوست دارم. گزارش هایش خسته کننده نیست و با مزه است. خارج از این که در گزارش هایش اظهار نظرهای ویژه فنی می کند- حتی درباره بزرگترین مربیان و بزرگترین تیم های جهان- حرف های نو و جدیدی می زند که فقط از عهده خودش بر می آید.

علیفر هم مانند جواد خیابانی خالق واژه های شگفت انگیزی است که همین موارد گزارش هایش را از خسته کنندگی نجات می دهد!
عجالتا یک جمله از گزارش علیفر در بازی ایران-ترینیداد همچنان ذهن مرا مشغول کرده است آنجا که گفت:« توپ به منتهی الیه بالای بازوی سمت راست» فلان بازیکن برخورد کرد.
معنی منتهی الیه که می شود «پایان» یعنی معنی جمله علیفر می شود «پایان بالای بازوی سمت راست»، این جمله درست است؟نیست؟؛اگر درست نبود که علیفر نمی گفت!
نکته:چقدر در این چند سطر از «گزارش» و «گزارش هایش» استفاده شده،چاره ای نبود.

The post appeared first on .

منتهی الیه بالای بازوی سمت راست!

شخصا گزارش های علیفر را دوست دارم. گزارش هایش خسته کننده نیست و با مزه است. خارج از این که در گزارش هایش اظهار نظرهای ویژه فنی می کند- حتی درباره بزرگترین مربیان و بزرگترین تیم های جهان- حرف های نو و جدیدی می زند که فقط از عهده خودش بر می آید.

علیفر هم مانند جواد خیابانی خالق واژه های شگفت انگیزی است که همین موارد گزارش هایش را از خسته کنندگی نجات می دهد!
عجالتا یک جمله از گزارش علیفر در بازی ایران-ترینیداد همچنان ذهن مرا مشغول کرده است آنجا که گفت:« توپ به منتهی الیه بالای بازوی سمت راست» فلان بازیکن برخورد کرد.
معنی منتهی الیه که می شود «پایان» یعنی معنی جمله علیفر می شود «پایان بالای بازوی سمت راست»، این جمله درست است؟نیست؟؛اگر درست نبود که علیفر نمی گفت!
نکته:چقدر در این چند سطر از «گزارش» و «گزارش هایش» استفاده شده،چاره ای نبود.

The post appeared first on .

منتهی الیه بالای بازوی سمت راست!