محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی گفت: باید سعی کنیم به زیبایی‌های تاریخی خود بازگردیم. این می‌تواند درآمدزایی داشته باشد و اصالت ما را در جهان نشان دهد.
 ایسنا: محب خدایی در حاشیه…

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی گفت: باید سعی کنیم به زیبایی‌های تاریخی خود بازگردیم. این می‌تواند درآمدزایی داشته باشد و اصالت ما را در جهان نشان دهد.
 ایسنا: محب خدایی در حاشیه…

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است