كف قيمت پروازهاي آسيايي و اروپايي/پرواز پاريس یک‌ميليون و 300 هزارتومان

كف قيمت پروازهاي آسيايي و اروپايي/پرواز پاريس یک‌ميليون و 300 هزارتومان

فاطمه مقدم:
وقتی صحبت درباره‌ سفرهای خارجی می‌شود، اکثر افراد به تصور آنکه اين سفرها هزینه سرسام‌آوري دارد، حتي زحمت فكركردن به اين سفرها را هم به خود نمي‌دهند.

كف قيمت پروازهاي آسيايي و اروپايي/پرواز پاريس یک‌ميليون و 300 هزارتومان

فاطمه مقدم:
وقتی صحبت درباره‌ سفرهای خارجی می‌شود، اکثر افراد به تصور آنکه اين سفرها هزینه سرسام‌آوري دارد، حتي زحمت فكركردن به اين سفرها را هم به خود نمي‌دهند.

كف قيمت پروازهاي آسيايي و اروپايي/پرواز پاريس یک‌ميليون و 300 هزارتومان