قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

جغد برفی در دشت های برفی “کِبِک” –کانادا- قاتل و شکارچی خونسرد ، صبور و تیزبینی است که به “جغد شمالگان” معروف و پرنده رسمی این سرزمین است.
به گزارش “توریسم…

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

جغد برفی در دشت های برفی “کِبِک” –کانادا- قاتل و شکارچی خونسرد ، صبور و تیزبینی است که به “جغد شمالگان” معروف و پرنده رسمی این سرزمین است.
به گزارش “توریسم…

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر