فیلم:علت مرگ اولادی مشخص شد

فیلم:علت مرگ اولادی مشخص شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای اولادی پرونده ای تشکیل شد و علت فوت را پزشکی قانونی اعلام کرد، البته بعد گفته شد بحث خودکشی مطرح نیست و وی در اثر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این موضوع اعلام نظر پزشکی قانونی و پزشک بوده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و نسبت…

فیلم:علت مرگ اولادی مشخص شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای اولادی پرونده ای تشکیل شد و علت فوت را پزشکی قانونی اعلام کرد، البته بعد گفته شد بحث خودکشی مطرح نیست و وی در اثر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این موضوع اعلام نظر پزشکی قانونی و پزشک بوده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و نسبت…

فیلم:علت مرگ اولادی مشخص شد

بک لینک قوی

موسیقی