فیلم:بازدید سردار سلیمانی از یگان‌های رزمی در حلب

فیلم:بازدید سردار سلیمانی از یگان‌های رزمی در حلب

فیلم:بازدید سردار سلیمانی از یگان‌های رزمی در حلب

فیلم:بازدید سردار سلیمانی از یگان‌های رزمی در حلب