فوتبالیست ایرانی که دادگاهی شد!

فوتبالیست ایرانی که دادگاهی شد!

فوتبالیست داستان ما که عضو تیم لیگ برتری یکی از شهرهای جنوبی بود و سابقه دعوت به تیم ملی را در زمان همایون شاهرخی در کارنامه اش داشت با یک انتقاد ساده که فردای روز بازی تیمش در یک روزنامه محلی منتشر شد از کوره در رفت و از فرط عصبانیت به روزنامه ای دیگر رفت و…

فوتبالیست ایرانی که دادگاهی شد!

فوتبالیست داستان ما که عضو تیم لیگ برتری یکی از شهرهای جنوبی بود و سابقه دعوت به تیم ملی را در زمان همایون شاهرخی در کارنامه اش داشت با یک انتقاد ساده که فردای روز بازی تیمش در یک روزنامه محلی منتشر شد از کوره در رفت و از فرط عصبانیت به روزنامه ای دیگر رفت و…

فوتبالیست ایرانی که دادگاهی شد!