فوتبالیستی که حوالی شهر «منشوری‌ها» ستاره شد

فوتبالیستی که حوالی شهر «منشوری‌ها» ستاره شد

مهدی بذرافکن
هلند یکی از آزادترین کشورهای اروپاست؛آمستردام، پایتختش از انگشت شمار شهرهای دنیاست که روسپی گری در آن قانونی است.حتی فاحشه هایش مانند دیگر مشاغل،…

فوتبالیستی که حوالی شهر «منشوری‌ها» ستاره شد

مهدی بذرافکن
هلند یکی از آزادترین کشورهای اروپاست؛آمستردام، پایتختش از انگشت شمار شهرهای دنیاست که روسپی گری در آن قانونی است.حتی فاحشه هایش مانند دیگر مشاغل،…

فوتبالیستی که حوالی شهر «منشوری‌ها» ستاره شد