فاش شد؛پرسپولیس به این خاطر پروسه تمدید قرار دادها را متوقف کرده است !

فاش شد؛پرسپولیس به این خاطر پروسه تمدید قرار دادها را متوقف کرده است !

پرسپولیس به خاطر امیدواری برای رفع محرومیت مذاکره برای تمدید قرار داد بازیکنان را متوقف کرده است.
تا همین دو هفته پیش موج قدرتمندی در باشگاه پرسپولیس شکل گرفته بود که بر اساس آن مدیران باشگاه قصد داشتند به سرعت تکلیف همه بازیکنانی را که قراردادشان رو به…

فاش شد؛پرسپولیس به این خاطر پروسه تمدید قرار دادها را متوقف کرده است !

پرسپولیس به خاطر امیدواری برای رفع محرومیت مذاکره برای تمدید قرار داد بازیکنان را متوقف کرده است.
تا همین دو هفته پیش موج قدرتمندی در باشگاه پرسپولیس شکل گرفته بود که بر اساس آن مدیران باشگاه قصد داشتند به سرعت تکلیف همه بازیکنانی را که قراردادشان رو به…

فاش شد؛پرسپولیس به این خاطر پروسه تمدید قرار دادها را متوقف کرده است !