غذاها فرهنگ‌ها را به هم پیوند می‌زنند

غذاها فرهنگ‌ها را به هم پیوند می‌زنند

استاندار زنجان در جشنواره غذای اکو–جاده ابریشم تأکید کرد که غذاها می‌توانند فرهنگ‌ها را به هم پیوند بزنند.
 

غذاها فرهنگ‌ها را به هم پیوند می‌زنند

استاندار زنجان در جشنواره غذای اکو–جاده ابریشم تأکید کرد که غذاها می‌توانند فرهنگ‌ها را به هم پیوند بزنند.
 

غذاها فرهنگ‌ها را به هم پیوند می‌زنند