عکس: پلیس آمریکا و بلایی که بر سر این زن سفیدپوست آورد

عکس: پلیس آمریکا و بلایی که بر سر این زن سفیدپوست آورد

توریسم آنلاین:این زن تصویر پرتره از چهره آسیب دیده اش توسط پلیس را منتشر کرد./این زن یکی از شرکت کنندگان علیه شلیک و کشتن شخص سیاه پوست به دست نیروهای پلیس آمریکا بود.

عکس: پلیس آمریکا و بلایی که بر سر این زن سفیدپوست آورد

توریسم آنلاین:این زن تصویر پرتره از چهره آسیب دیده اش توسط پلیس را منتشر کرد./این زن یکی از شرکت کنندگان علیه شلیک و کشتن شخص سیاه پوست به دست نیروهای پلیس آمریکا بود.

عکس: پلیس آمریکا و بلایی که بر سر این زن سفیدپوست آورد