عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

تخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که 12 بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
به گزارش…

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

تخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که 12 بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
به گزارش…

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

بازی