عکس های زیبایی بدون ادیت و فیلتر از «فیلبند» مازندران؛دریای ابر…

عکس های زیبایی بدون ادیت و فیلتر از «فیلبند» مازندران؛دریای ابر…

فیلبند روستایی در شهرستان بابل در استان مازندران است.

به گزارشاهالی به این فلبن می‌گویند که کوتاه شده فیل‌بند است. دسترسی به فیلبند از جاده هراز و سنگچال آمل آسان‌تر است زیرا مسیر بابل آسفالت نبوده و پیچ و شیب‌های زیادی دارد و با ماشین غیر آفرود رفتن کمی دردسر دارد . نتیجه این که برای رسیدن به این روستا مسیر هراز و سنگچال بسیار آسان‌تر است.

عکس از:هادی نیکخواه

The post appeared first on .

عکس های زیبایی بدون ادیت و فیلتر از «فیلبند» مازندران؛دریای ابر…

فیلبند روستایی در شهرستان بابل در استان مازندران است.

به گزارشاهالی به این فلبن می‌گویند که کوتاه شده فیل‌بند است. دسترسی به فیلبند از جاده هراز و سنگچال آمل آسان‌تر است زیرا مسیر بابل آسفالت نبوده و پیچ و شیب‌های زیادی دارد و با ماشین غیر آفرود رفتن کمی دردسر دارد . نتیجه این که برای رسیدن به این روستا مسیر هراز و سنگچال بسیار آسان‌تر است.

عکس از:هادی نیکخواه

The post appeared first on .

عکس های زیبایی بدون ادیت و فیلتر از «فیلبند» مازندران؛دریای ابر…