عکس های زیبایی از اسپاس اقلید استان فارس

عکس های زیبایی از اسپاس اقلید استان فارس

اسپاس ، روستایی از توابع بخش سده شهرستان اقلید در استان فارس ایران است.

به گزارشاین منطقه مسکونی در ۱۵۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.

عکس های جاده اسپاس اقلید را مشاهده می کنید.

عکسها از:محمد شیروانی

The post appeared first on .

عکس های زیبایی از اسپاس اقلید استان فارس

اسپاس ، روستایی از توابع بخش سده شهرستان اقلید در استان فارس ایران است.

به گزارشاین منطقه مسکونی در ۱۵۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.

عکس های جاده اسپاس اقلید را مشاهده می کنید.

عکسها از:محمد شیروانی

The post appeared first on .

عکس های زیبایی از اسپاس اقلید استان فارس