عکس: شنای خرس قطبی در استخر

عکس: شنای خرس قطبی در استخر

توریسم انلاین: شنای خرس قطبی در استخر در باغ وحش مسکو که در آن گونه های کمیاب حیوانات نگهداری می شوند.

عکس: شنای خرس قطبی در استخر

توریسم انلاین: شنای خرس قطبی در استخر در باغ وحش مسکو که در آن گونه های کمیاب حیوانات نگهداری می شوند.

عکس: شنای خرس قطبی در استخر