عکسی کمتر دیده شده از خوشحالی مالک تراکتور پس پیروزی بر ذوب آهن

عکسی کمتر دیده شده از خوشحالی مالک تراکتور پس پیروزی بر ذوب آهن

امروز تراکتورسازی در حضور 70 هزار تماشاگر خود کاری کرد کارستان و ذوب آهن را با چهار گل از پیش رو برداشت.

به گزارش محمدرضا زنوزی مالک تراکتور نیز در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور داشت.که پس از پیروزی تراکتور به خوشحالی پرداخت.

The post appeared first on .

عکسی کمتر دیده شده از خوشحالی مالک تراکتور پس پیروزی بر ذوب آهن

امروز تراکتورسازی در حضور 70 هزار تماشاگر خود کاری کرد کارستان و ذوب آهن را با چهار گل از پیش رو برداشت.

به گزارش محمدرضا زنوزی مالک تراکتور نیز در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور داشت.که پس از پیروزی تراکتور به خوشحالی پرداخت.

The post appeared first on .

عکسی کمتر دیده شده از خوشحالی مالک تراکتور پس پیروزی بر ذوب آهن